Over ons

Wie zijn we

Wij zijn de Stichting Behoud Dorpskerk Ellecom, opgericht in 1995 op initiatief van de Kerkenraad van de Hervormde Gemeente Ellecom, als toenmalige eigenaar van de Nicolaaskerk met bijbehorende kerkhoftuin. Men realiseerde zich dat een onafhankelijke stichting een belangrijke schakel kan zijn in het betrekken van de inwoners van Ellecom en andere belangstellenden bij de zorg voor de instandhouding van gebouw en tuin. Het beheer bleef en blijft daarbij de volledige bevoegdheid van de eigenaar, de huidige Protestantse Gemeente Ellecom en De Steeg. De Stichting heeft haar zetel in de gemeente Rheden en is opgericht voor onbepaalde tijd.

Doel

De Stichting heeft tot doel bij te dragen aan de instandhouding en verbetering van de Dorpskerk met zijn inrichting en kerkhoftuin en verder alles te doen wat daarmee direct of indirect verband houdt of daartoe bevorderlijk is, alles in de ruimste zin des woords.

De financiële middelen van de Stichting worden gevormd door:

  • subsidies en donaties;
  • schenkingen, erfstellingen en legaten;
  • alle andere verkrijgingen en baten.

Wat doen we

De Stichting tracht haar doel te verwezenlijken door onder meer:

  • inwoners van Ellecom en andere belangstellenden te bewegen de doelstelling van de Stichting te steunen door donateur te worden;
  • daarvoor in aanmerking komende organisaties en instellingen te benaderen met een verzoek om donatie, sponsoring van activiteiten of subsidiëring van projecten in het kader van de doelstelling;
  • activiteiten te ondernemen, waardoor de belangstelling voor het kerkgebouw met zijn inrichting en/of de kerkhoftuin gewekt wordt, teneinde bij te dragen aan het gestelde doel.