Historie Dorpskerk

De Dorpskerk is door het Rijk aangewezen als beschermd monument. De kerk is in 1970 onder nummer 42128 ingeschreven in het rijksmonumentenregister. De beschrijving van het monument door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed vindt u in dit uittreksel van het register.

Vanaf de middeleeuwen tot 1811 behoorde Ellecom bestuurlijk tot het schoutambt Rheden, van 1811-1817 tot de gemeente Dieren en vanaf 1818 tot de burgerlijke gemeente Rheden. Het kerspel (dorp als kerkelijke eenheid) Ellecom omvatte in vroeger tijden ook de buurschap Havikerwaard en de helft van het dorp De Steeg, namelijk ten noorden van de Diepesteeg en Oversteeg, ook wel Middachtersteeg genaamd.

De Dorpskerk van Ellecom was vóór de Reformatie gewijd aan St. Nicolaas. De reden voor deze toewijding staat niet eenduidig vast. St. Nicolaas is de belangrijkste schutspatroon van (mars)kramers, winkeliers en kooplieden, maar is ook schutspatroon van reders, vlotters, veerlieden en schippers. Hij werd aangeroepen ter bescherming tegen de gevaren van stormen op zee en overstromingen. Gezien de ligging van de kerk in de nabijheid van de druk bevaren IJssel zou dat een verklaring kunnen zijn.

Een van de vele legenden over St. Nicolaas vindt u hier.