Jaarverslag 2018

januari 13, 2019 in Nieuws door Gerard van Rijn

Aan alle donateurs en andere belangstellenden.

Het Jaarverslag 2018 is beschikbaar en kan iedereen hier inzien.

Uit het Voorwoord’:

De Stichting mag weer terugzien op een aantal goed verzorgde en mooie concerten Deze bepalen ook in hoge mate het beeld van het jaarlijkse programma. Dank aan Marijke Gerrits en die er, met steun van Mick Stomp, steeds weer in slaagt muzikanten te contracteren.
Verder heeft het bestuur besloten om de jaarlijkse kerstmarkt in 2018 niet te organiseren wegens het ontbreken aan voldoende organisatiekracht. Daarvoor is in de plaats gekomen een Nieuwjaarsontmoeting op 7 januari 2018 welke samen met Ellecoms Belang werd georganiseerd. Dit is een succes gebleken en deze bijeenkomst is dan ook weer georganiseerd in samenwerking met Ellecoms Belang en heeft plaatsgevonden op 6 januari 2019

Met de wisseling van het bestuur is nagedacht over de koers. Er is sprake van een afname van donateurs en andere structurele financiële bronnen. De concerten ten behoeve van de donateurs leveren niet voldoende geld op om structureel te kunnen blijven bijdragen aan het onderhoud van het gebouw. Het bestuur heeft de wens uitgesproken om zich meer te gaan richten op fondsen en andere duurzame bronnen van inkomsten. Dit is noodzakelijk wil de stichting op lange termijn aan haar opdracht blijven voldoen. Het jaar 2019 zal dan ook in het teken staan van het (opnieuw) aanboren van deze bronnen en het bestendigen daarvan.
Het bestuur wil graag alle vrijwilligers danken voor hun bijdrage en medewerking aan de activiteiten van de stichting. Het bestuur spreekt het vertrouwen uit een goed 2019 tegemoet te gaan en hoopt dat er, naast voldoende vrijwilligers, ook dorpsbewoners zijn die een functie in het bestuur van de stichting willen vervullen. Versterking en vernieuwing van het bestuur is wenselijk.

De donateurs worden vriendelijk verzocht hun jaarlijkse bijdrage over te maken op rekeningnummer NL43INGB0000192373 t.n.v. Stichting Behoud Dorpskerk Ellecom.

Ellecom, januari 2019
Het bestuur van de Stichting Behoud Dorpskerk Ellecom